ХАІ
Нормативні документи • ХАІ

Нормативні документи ХАІ

1. Установчі документи

1.2. Статут Університету Погоджено конференцією трудового колективу, протокол № 2 від 23.11.2016, 02066769
1.3. Ліцензований обсяг Дані ЄДЕБО
1.5. Колективний договір між ректором і колективом Протокол № 4 від 24.03.2017
1.6. Кодекс етичної поведінки у ХАІ Затверджено Вченою радою, протокол № 13 від 20.06.2019
1.7. Правила внутрішнього розпорядку Прийнято на конференції трудового колективу 25 грудня 2013 року

2. Положення

2.1. Положення про органи управління, робочі, дорадчі органи

2.1.1. Положення про конференцію трудового колективу СУЯ ХАІ-ОГС-П/001:2016, 26.11.2018
2.1.2. Положення про Вчену раду СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015, 28.08.2021
2.1.3. Положення про студентське самоврядування Затверджено Загальними зборами студентів від 01.03.2023
2.1.4. Положення про уповноваженого з прав студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 13 від 20.06.2019
2.1.5. Типове положення про дорадчі органи СУЯ ХАІ-ДО-ТП/001:2018, 24.01.2018
2.1.6. Положення про науково-методичну раду СУЯ ХАІ-НМВ-П/013:2018, 21.03.2018
2.1.7. Положення про комісію з академічної доброчесності (Редакція №2) СУЯ ХАІ-НМВ-П/008:2019, 01.09.2023

2.2. Положення про органи управління факультету та кафедри

2.3. Положення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесу

2.3.1. Положення про організацію освітнього процесу СУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2020, 28.05.2020
2.3.2. Положення про дистанційну форму здобуття освіти СУЯ ХАІ-ВДОТ-П/001:2020, 24.09.2020
2.3.3. Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.4. Положення про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану студента СУЯ ХАІ-НМВ-П/003:2021, 25.02.2021
2.3.5. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів СУЯ ХАІ-НАВ-П/003:2018, 01.09.2019
2.3.6. Положення порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту СУЯ ХАІ-НОВ-П/001:2015, 01.12.2015
2.3.7. Положення про самостійну роботу студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.8. Положення порядок переведення, відрахування і поновлення студентів СУЯ ХАІ-НОВ-П/004:2015, 01.12.2015
2.3.9. Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 25.09.2013
2.3.10. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу СУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2021 25.03.2021
2.3.11. Положення про навчальний дистанційний курс СУЯ ХАІ-ЦОП-П008:2016, 27.10.2016
2.3.12. Положення про педагогічну практику аспірантів СУЯ ХАІ-ВАД-П/002:2019, 21.11.2019
2.3.13. Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи СУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2020, 27.02.2020
2.3.14. Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком СУЯ ХАІ-НАВ-П/008:2020, 23.01.2020
2.3.15. Положення про безпаперовий облік й архівування контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, лабораторних, та курсових робіт/проектів, рефератів на кафедрах СУЯ ХАІ-К603-П/010:2019, 20.03.2019
2.3.16. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці СУЯ ХАІ-НОВ-П/002:2020, 27.08.2022
2.3.17. Положення про розроблення та модернізацію освітніх програм СУЯ ХАІ-НМВ-П/007:2019, 17.10.2019 (із змінами від 27.05.2020)
2.3.18. Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії СУЯ ХАІ-НОВ-П/001:2024 25.01.2024
2.3.19. Положення про формування робочої програми навчальної дисципліни СУЯ ХАІ-НМВ-П/006:2019, 21.06.2019
2.3.20. Положення про академічну доброчесність СУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2019, 21.06.2019
2.3.21. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти СУЯ ХАІ-НМВ-П/006:2023 02.10.2023
2.3.22. Положення про забезпечення права аспірантів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану аспіранта СУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2021
2.3.23. Положення про силабус навчальної дисципліни СУЯ ХА1-НМВ-П/004:2021, 27.05.2021
2.3.24. Положення про гаранта освітньої програми та групу забезпечення спеціальності СУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2023 01.09.2023
2.3.25. Кодекс академічної доброчесності СУЯ ХАІ-НМВ-К/001:2023 01.09.2023
2.3.26. Положення про групу сприяння академічної доброчесності СУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2023 01.09.2023
2.3.27. Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність СУЯ ХАІ-НМВ- П/007:2023 01.09.2024

2.6. Положення про порядок оцінювання діяльності, порядок заміщення посад, здобуття звань та ступенів

2.6.1. Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою СУЯ ХАІ-ВПО-П/004:2017, 29.11.2017
2.6.2. Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників, а також фахівців промисловості СУЯ ХАІ-ВПО-П/003:2021 01.07.2021
2.6.3. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів СУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2015, 23.12.2015
2.6.4. Положення про конкурс професійної майстерності "Ікари ХАІ" СУЯ ХАІ-НМВ-П/010:2017, 24.01.2018
2.6.5. Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника вченою радою СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2018, 20.12.2018
2.6.6. Положення про присвоєння звання почесного професора СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2019, 28.08.2019
2.6.7. Положення про присвоєння звання почесного доктора «DOCTOR HONORIS CAUSA» СУЯ ХАІ-ВР-П/002:2019, 28.08.2019
2.6.8. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників СУЯ ХАІ-ВК-П/001:2015, редакція №4, 26.11.2020
2.6.9. Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників СУЯ ХАІ-НОВ-П/005:2021 30.06.2021
2.6.10. Положення про норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання СУЯ ХАІ-ВДОТ-П/001:2021
2.6.11. Положення про порядок заміщення посади та звільнення з посади проректорів, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача відділом аспірантури та докторантури, ученого секретаря Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» СУЯ ХАІ-Р-П/001:2023 01 січня 2024 року з посиланням

2.7. Положення про структурні підрозділи та служби

2.7.1. Положення про Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва СУЯ ХАІ-ЦРІ-П/001:2018, 24.01.2018
2.7.2. Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників СУЯ.ХАІ-ВСПСВ-П/001:2016, 05.10.2016
2.7.3. Положення про навчально-методичний відділ СУЯ ХАІ-НМВ-П/О01:2016, 04.05.2016
2.7.4. Положення про навчально-організаційний відділ СУЯ ХАI-НОВ-П/001:2016, 04.05.2016
2.7.5. Положення про навчально-аналітичний відділ СУЯ ХАІ-НАВ-П/001:2017, 01.03.2017
2.7.6. Положення про психологічну службу навчально-виховної роботи СУЯ ХАІ-ВНВР-ПС-П/002:2018, 02.04.2018
2.7.7. Положення про навчально-сертифікаційний відділ СУЯ ХАІ-НСВ-П/001:2020, 23.11.2020
2.7.8. Положення про юридичну клініку СУЯ ХАІ-Ф7-П/001:2020, 01.12.2020
2.7.9. Положення про центр міжнародних зв’язків та євроінтеграції СУЯ ХАІ-ЦМЗЄ-П/001:2023, 02.10.2023
2.7.10. Положення про видавничий центр СУЯ ХАІ-ВЦ-П/045:2024 01.02.2024
2.7.11. Положення про планово-фінансовий відділ СУЯ ХАІ-ПФВ-П/001:2022. 01.012022

2.10. Положення, що регулюють фінансово-господарські питання

2.11. Положення про студмістечко

2.12. Положення про навчально-виховну роботу

2.14. Положення, що регулюють питання охорони праці

2.15. Положення щодо виборів ректора Університету

2.15.1. Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» СУЯ ХАІ-ВСПОР-П/001:2017 29.03.2023
2.15.2. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» СУЯ ХАІ-ОКПВР-П/001:2017 29.03.2023
2.15.3. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» СУЯ ХАІ-ВКПВР-П/001:2017 29.03.2023
2.15.4. Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» СУЯ ХАІ-ПОПУВР-П/001:2017 29.03.2023
2.15.5. Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 01.04.2023
2.15.6. Положення про порядок організації роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». СУЯ ХАІ-ПРПЗМІ-П/001:2023. 21.04.2023

3. Інструкції

3.1. Типові посадові інструкції

3.1.1. Типова посадова інструкція декана факультету Документ
3.1.2. Типова посадова інструкція завідувача кафедри Документ
3.1.3. Типова посадова інструкція професора Документ
3.1.4. Типова посадова інструкція доцента Документ
3.1.5. Типова посадова інструкція старшого викладача Документ
3.1.6. Типова посадова інструкція викладача Документ
3.1.7. Типова посадова інструкція асистента Документ
3.1.8. Типова посадова інструкція головного наукового співробітника Документ
3.1.9. Типова посадова інструкція провідного наукового співробітника Документ
3.1.10. Типова посадова інструкція старшого наукового співробітника Документ
3.1.11. Типова посадова інструкція молодшого наукового співробітника Документ
3.1.12. Типова посадова інструкція наукового співробітника Документ
3.1.13. Типова посадова інструкція провідного інженера Документ
3.1.14. Типова посадова інструкція інженера Документ
3.1.15. Типова посадова інструкція техніка Документ

3.2. Інструкції з порядку здійснення освітнього процесу

3.4. Інструкції з організації системи управління якості