НАУ «ХАІ»

Кафедра права (702)

Інформація

Кафедра права full

Кафедра права 702 створена на базі гуманітарно-правового факультету, здійснює підготовку за спеціальністю 081 «Право» та спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Причому за спеціальністю «Право» має повний цикл освітніх послуг: перший (бакалаврський) – бакалавр; другий (магістерський) – магістр; третій (освітньо-науковий) – доктор філософії.

Студента можуть віддати свій вибір з вивчення таких циклів: інформаційне право і транспортне право.

Програма інформаційного права готує фахівців, які забезпечують дотримання різних режимів до інформації, упроваджують електронне урядування, здійснюють підготовку й укладання договорів у сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності, забезпечення роботи it-права.

Програма повітряного права готує юристів-правників для підприємств, установ, організацій аерокосмічної галузі. Зокрема, у сфері авіаційних та транспортних правовідносин тощо.

Крім того, кафедра забезпечує підготовку фахівців технічних спеціальностей базовими знаннями з правової компетентності: правознавства, конституційних прав та свобод людини і громадянина, курс it-право за вибором.

На базі кафедри функціонує Юридична клініка ХАІ, Криміналістичний клас, Зала судових засідань, волонтерська діяльність студентського об’єднання  «Антинаркотичне бюро».

Професорсько-викладацький склад кафедри: 17 викладачів, з яких 4 мають ступінь доктора юридичних наук, 14 науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента 11, вчене звання професора – 2. Співробітники кафедри ведуть активну наукову діяльність, мають рейтингові цитування в іноземних наукометричних базах та Scopus Web of Science. Більшість має відповідний рівень знань англійської мови В2, сертифікати міжнародного стажування та підвищення кваліфікації за кордоном.

Завідувач кафедри права – доктор юридичних наук, професор Спіцина Ганна Олександрівна.

Положення про кафедру права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Студентське об’єднання  «Антинаркотичне бюро»

Юридична клініка

«Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку»

Навчальні групи кафедри: 081-702/з-1, 716ю, 717пд, 718пд, 726ю, 727ю, 736ю, 748ю, 749ю, 756юм, 757пдм, 7-91пд1, 7-91пр1, 7-92пр1, 7-92пр1(і), 7-93пр1, 7-94пр(і), 7-94пр1, 7-95пд1, 7-95пр1

Аудиторії кафедри: 203к2, 207к2, 403к2, 410к2, 412к2

Освітні програми

Форма навчання Призначення програми Термін навчання
81 Право
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
262 Правоохоронна діяльність
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців

Викладачі