ХАІ
Крашаниця Юрій Олександрович • ХАІ
Крашаниця Юрій Олександрович card

Крашаниця Юрій Олександрович

д-р. техн. наук, професор на кафедрі 101

Резюме викладача

Юрій Олександрович Крашаниця народився 27 серпня 1946 р. в м. Полтава за адресою: пр. Першотравневий, поряд стела коменданту міста Келіну, будинки-музеї І. Котляревському та П. Мирному. У 1954 р. пішов в 4-ту чоловічу школу, де також раніше навчався Володимир Ілліч Холявко, у подальшому професор, д-р техн. наук, завідувач кафедри аерогiдродинамiки та динаміки польоту Харківського авіаційного інституту, а також Віктор Тимофійович Грінченко у теперішній час академік НАНУ, директор інституту гідромеханіки Національтної академії України.

У 1964 р. Ю. Крашаниця поступив на літакобудівний факультет Харківського авіаційного інституту. У 1970 р. з відзнакою закінчивши ХАІ, отримав кваліфікацію інженера-механіка, розпочав активну виробничу і наукову діяльність в області створення енергетичного забезпечення аеродинамічного комплексу на базі надзвуковий аеродинамічної труби Т-6 на посаді інженера НДС кафедри аерогідродинаміки і динаміки польоту ХАІ.

Паралельно навчався на вечірньому відділенні механіко-математичного факультету Харківського державного університету ім. М. Горького (1970–1974), де відвідував лекції та навчався у видатних науковців таких як професори Н. І. Ахієзер, В. П. Петренко, В. О. Марченко, Ю. В. Гандель. У 1972–1975 рр. Ю. О. Крашаниця – аспірант кафедри аерогідродинаміки і динаміки польоту ХАІ. У 1976 р. захистив дисертацію на тему «Визначення нелінійних аеродинамічних характеристик крила кінцевого розмаху с механізацією поблизу поверхні розділу методом граничних інтегральних рівнянь» в спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Т Шевченко, після чого був зарахований на посаду старшого інженера НДС кафедри аерогідродинаміки і динаміки польоту ХАІ. У 1977 р. отримав учену ступінь кандидата фізико-математичних наук. В цей час він виконував комплекс науково-дослідних робіт за планами галузевої держбюджетної науково-дослідної лабораторії аеродинаміки, впроваджує отримані результати на авіаційних підприємствах та профільних організаціях СРСР.

У 1976 р. прийняв запрошення на посаду асистента (1976–1977), потім старшого викладача (1978–1981) кафедри основ вищої математики ХАІ. Доцент кафедри вищої математики (1981–1990). Приймав активну участь у Всесоюзних, республіканських і інститутських наукових конференціях та семінарах з крайових задач математичної фізики, механіки рідин та газів. За його ініціативою в ті часи було розпочато видання республіканського наукового збірника праць «Математичні методи аналізу динамічних систем» (1977 – 1985 р.р.).

Крашаниці Ю. О. належить чимала заслуга в організації та становленні фізико-математичної школи (ФМШ) ХАІ. Він займався формуванням і створенням методичного забезпечення навчального процесу, підбирав колектив викладачів з математичного циклу та особисто викладав та роз’ясняв найбільш проблемні питання загальної математики.

У 1996 р. Ю. О. Крашаниця захистив дисертацію на здобуття науково ступеня доктора технічних наук за тему «Метод граничних інтегральних рівнянь в нелінійних задачах механіки рідини, газу та плазми». Доктор технічних наук з спеціальності механіка рідини, газу і плазми (1997). Завідувачем кафедри основ вищої математики двічі обирався за конкурсом (1990–1998). З 1998 професор цієї кафедри.

Протягом кількох років він очолював секцію «Математика» Харківського регіонального відділення Малої Академії наук України (1996–1999), читав цикл лекцій з проблемних питань елементарної математики, керував організацією і проведенням олімпіад для обдарованих школярів м. Харкова та Харківської області, проводив заняття в харківських ліцеях та гімназіях.

З 2000 по 2008 рр. Ю. О. Крашаниця – завідувач кафедри аерогідродинаміки та науковий керівник об’єкта Національного наукового надбання України на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету  ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». За багаторічну працю і вагомий внесок у підготовку кадрів для аерокосмічного комплексу України, у тому числі й вищої кваліфікації, Ю. О. Крашаницю нагороджено почесним званням «Відмінник освіти України», виконує обов’язки вченого секретаря та члена спеціалізованої Ученої ради по присудженню ступеня доктора технічних наук (2000- 2019), експерт УкрІНТЕІ з тематичного напряму № 14 «Проблеми інноваційного розвитку транспортних систем» (2006). У 2000 році доктор технічних наук, професор Юрій Олександрович Крашаниця – завідувач кафедри аерогідродинаміки очолив наукову школу “Математичні проблеми механіки рідин та газів”. Під його керівництвом студенти, аспіранти й спеціалісти кафедри виконали велику кількість аеродинамічних, гідродинамічних та аероакустичних досліджень, які використовуються в наявних практичних задачах аеродинаміки літальних апаратів та їх частин, а також у технологічних процесах. Ю. О. Крашаниця – автор чотирьох монографій і понад 200 наукових публікацій, 15 навчальних видань, має авторські свідоцтва на винаходи в галузі аерокосмічної техніки, а також авторські права на програмні продукти і деклараційний патент на корисну модель. Під науковим керівництвом професора Ю. О. Крашаниці підготовлено сім кандидатів та доктор технічних наук.

Наукові результати Ю. О. Крашаниці ставали предметами обговорень на відомих профільних семінарах в НДІ механіки МДУ під керівництвом академіка Г. І. Петрова, академії ім. М. Є. Жуковського під керівництвом професора С. М. Білоцерківського, ЦАГІ ім. М. Є. Жуковського (м. Москва), інституті гідродинаміки Сиб. від. АН СРСР та доповідалися на багатьох наукових форумах таких як YI Всесоюзний з’їзд з теоретичної та прикладної механіки (1986 р. м. Ташкент), X Всеросійський з’їзд по фундаментальним проблемам теоретичної та прикладної механіки (2011 р. м. Н. Новгород) та багатьох інших як вітчизняних, так й закордонних.

Практична реалізація результатів і наукових позицій професора Ю. А. Крашаниці, знайшла відображення у циклі робіт по створенню Української повітряно-космічної системи «Сура». За його участю був виконаний широкомасштабний аналіз параметрів планера багаторазового використання і зв'язки двох планерів, визначені типові траєкторії виведення і спуску орбітального літака, проведені оцінки рівня аеродинамічних параметрів і максимальних теплових потоків на критичних ділянках траєкторії. Під його керівництвом було розроблено програмно-методичне забезпечення та проведені експериментальні дослідження визначення аеродинамічних характеристик сучасного ракетного комплексу «Сапсан», створення якого було покладено на НКА України та ДП КБ «Південне». За активну науково-педагогічну діяльність його нагороджено Почесною грамотою «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України (2007).

Професор Ю. А. Крашаниця приділяє значну увагу розвитку і зміцненню ділових та наукових творчих зв'язків не тільки з профільними кафедрами вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, але і з провідними промисловими підприємствами аерокосмічного профілю, а також з організаціями, що працюють в області транспортних технологій і систем.

Щодо сьогоденної освітньої діяльності то це супровід навчальних процесів з підготовки магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» з дисципліни «Числові методи механіки суцільних середовищ» та аспірантів за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» з дисципліни «Аеродинаміки об’єктів аерокосмічної техніки». Окремо слід зазначити розпочаткований за особистою ініціативою професора Ю. О. Крашааниці цикл лекцій з фундаментальних основ механіки рідин та газів, аерогідродинаміки та газової динаміки літальних апаратів в рамках діючого науково-методичного семінару кафедри з метою суттєвого підвищення кваліфікації молодих викладачів та науковців.