ХАІ
Коршунова Ірина Миколаївна • ХАІ
Коршунова Ірина Миколаївна card

Коршунова Ірина Миколаївна

старший викладач на кафедрі 703

Резюме викладача

Освіта:

Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність – англійська мова та література; кваліфікація – філолог, викладач англійської мови, перекладач (1987 р.)

Стажування:

- Економіко-гуманітарна академія у м. Варшава у рамках міжнародної програми Erasmus + Європейського Союзу,  2019 р.

- Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» – за програмою «Іноземна мова», 150 годин, 5 кредитів. Свідоцтво ПК 584378/15/45, 25.02-22.03, 2019 р.

- UALTA (Ukrainian Association for Language Training and Assessment), Promoting Accurate Assessment of Writing, V. N. Karazin Kharkov National University, 2019р.

- Онлайн тренінги від ДінтерналЕд’юкейшен. Вільне володіння розмовною мовою: продукт чи процес? Серія № DE-40-1810202116-4211, 2020 р.

- Рух Освіта – Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Від теорії до практики. Освіта в умовах 2021-2022 роках» Сертифікат № 3421736709-295V, 2021р.

-ФПК ХАІ з дисципліни «Впровадження дистанційних освітніх технологій у навчальний процес університету», 2021-2022р.

-Модуль «Інформаційно-комунікативні цифрові технології в освіті та наукової діяльності:«Сучасні технології навчання:традиції та інновації», 2021р.

-Всеукраїнський онлайн тренінг з підвищенням кваліфікації «Особливості освітнього процесу під час воєнного стану», Сертифікат №7342009068508, 2022 р.

-Освітня платформа AtomsHub– Всеукраїнська практична онлайн конференція та тренінг «Інтерактивні платформи для гейміфікації навчального процесу на уроках з англійської мови». Сертифікат № 5585038422361, 2022 р.

Наукові інтереси

- проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації

- поєднання інноваційних та традиційних методів викладання іноземних мов

Громадська діяльність:

-Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ Україна» (TESOL – Ukraine), міжнародної філії TESOL, Inc. Свідоцтво № 201 видане 7 червня 2021 року президентом «ТІСОЛ Україна» Ільєнко О.Л.

-Українській центр оцінювання якості освіти, екзаменатор з перевіркивідкритої частини ЗНО з англійської мови з 2012 року.

Забезпечення навчальних дисциплін

- «Англійська мова. Практика мови (Розмовна практика)»

- «Англійська мова. Практика мови (Граматика)»

Публікації:

1. Korshunova I. M. English for Refrigeration and Air Conditioning Specialists. – Харків : Коледж переробної та харчової промисловості ХНТУ СГ ім. П. Василенка, 2016. – 40 с.

2. Коршунова І.М. Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей харчової промисловості. – Харків : Коледж переробної та харчової промисловості ХНТУ СГ ім. П. Василенка, 2018. – 30 с.

3. Зуб Н.М., Коршунова І.М. Іноземна мова як фактор конкуренто-спроможності сучасного фахівця//Матер. Міжнародної наукової конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти» (29 листопада 2019 р.).– Дніпро: Нац. ун-т ім. О. Гончара, 2019.– С. 349–350.

4. Коршунова І.М.,Зуб Н.М. Ділова англійська мова. Посібник для студентів немовних ВНЗ України.– Харків: Коледж переробної та харчової промисловості ХНТУ СГ ім. П. Василенка, 2019. –100 с.

5. Коршунова І.М., Зуб Н.М.Актуальні проблеми методики викладання англійської мови (за професійним спрямуванням)у немовному ЗВО//ІV Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика(12 грудня 2019 р.). –Харків: видавництво Держ. педагогічного ун-ту ім. Г.С. Сковороди, 2019.– С. 177–182.

6. КоршуноваІ.М.,Сапрунова О.Г. Викладання іноземної мови за профспрямуванням для майбутніх фахівців // Матеріали VІI Всеукраїнської наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів».–Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2020. – С.125–128.

7. Коршунова І.М. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конф. «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (24-25 січня 2020). – Одесса, 2020.– С. 234–236.

8. Коршунова І.М., Зуб Н.М. Інтегроване заняття як новітня методика викладання іноземної мови // Збірник наукових праць VI Всеукраїнськоїнауково-практичної інтернет конференції «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід» (17.03.2020). – Одеса: Одеський національний ун-т ім. І.І Мечникова, 2020. – С. 48–51.

9. Коршунова І.М. Формування іншомовної компетентності студентів шляхом використання сучасних інформаційних технологій // Матеріали VI Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання» (21.10.20). –Харків: ХНТУ СГ ім. П. Василенка, 2020. –С.63–64.

10. Kappe M.M., Korshunova I.M. Dark tourism and its effect // Матерали VII Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі» [електр. збірка статей] (29 лютого 2020 р., Харків, Україна). – Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.– С. 313–320.

11. Shklyar B.V., Korshunova I.M.  Role of transnational corporations in the global economy // Матерали VII Всеукраїнської наук-практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі» [електр. збірка статей] (29 лютого 2020 р., Харків, Україна). – Харків:Вид-воХНУіменіВ.Н.Каразіна,2020.– С. 881–887.

12. Shloma L.S., Korshunova I.M. Foreign direct in vestment: world’s best experience and conditions in Ukraine // Матерали VII Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі» [електр. збірка статей] (29 лютого 2020 р., Харків, Україна).–Харків: Вид-воХНУ імені В.Н.Каразіна,2020.– С. 893–900.

13. Коршунова І.М., Зуб Н.М. Формування мотивації студентів для удосконалення володіння іноземною мовою у процесі вивчання професійно-орієнтованих дисциплін //Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямків розвитку філологічних наук», м. Одеса, Україна. 26-27.11. 21.

14. Коршунова І. Авакова М. Особливості перекладу та використання дієслова must у романі Е.Хемінгвея «Farewell To Arms» // Матеріали I Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції для студентів та наукової молоді «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді». – Харків: Нац. аерокосм. ун-т, 2021.

15. Коршунова І.М., Рижкова В.В., Черкащенко І.С. Tutorial for individual study of the second year students-linguists for the course book "Outcomes Upper-Intermediate". – Харків:Нац. аерокосм. ун-т, 2021. – 72 с.

16. Korshunova I. M., Mazurova A. S. Inversion. Emphasis [Electronic resource] : tutorial.– Kharkiv : National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, 2022. – 56 p. 

Монографії:

Коршунова І.М. Прикладна лінгвістика. Актуальні напрями досліджень [колективна монографія] / М. Л. Гелетка, І. М. Коршунова, А. С. Мазурова, О. В. Медведь, О. А. Міщенко, В. В. Рижкова, М. І. Федоренко, О. В. Фещенко. – Х. : Факт, 2021. 216 с. (авторські сторінки: С. 87– 115).