ХАІ
Кафедра вищої математики та системного аналізу (405) • ХАІ

Кафедра вищої математики та системного аналізу (405)

Інформація

Кафедра вищої математики та системного аналізу full

Кафедра вищої математики та системного аналізу проводить освітню діяльність, пов'язану з підготовкою професіоналів з галузі знань "12. Інформаційні технології" за спеціальністю "124. Системний аналіз" (освітня програма Системний аналіз і управління), а також з викладанням математичних дисциплін для широкого кола інших спеціальностей вищої освіти.

Головна мета діяльності викладацького корпусу кафедри - це підготовка фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення складних проблем незалежно від сфери їх професійної діяльності. Високий рівень кваліфікації викладачів забезпечується за рахунок постійного підвищення кваліфікації, а також через аспірантуру та докторантуру.

Зміст підготовки фахівців відповідає найсучаснішим вимогам регіональної та національної економіки в цілому. Адаптація здобувачів до потреб сучасного ринку праці досягається за рахунок різних видів практик, які проводяться на навчально-науковій базі університету та на підприємствах і в ІТ- компаніях. Спільно з підприємствами і установами різної форми власності кафедра проводить роботу зі сприяння працевлаштуванню випускників спеціальності "Системний аналіз".

Кафедра підтримує наукові зв'язки з закладами вищої освіти і науковими центрами України, а саме: ІПСА при НТУУ "КПІ" (м. Київ), Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів), Дніпровським, Львівським та Одеським національними університетами. Аналіз результатів навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю "Системний аналіз" свідчить про неослабний інтерес до неї широкого кола школярів, а результати працевлаштування випускників - про стабільний попит на фахівців цієї спеціальності на ринку праці.

Освітні програми

Освітня програма
124 Системний аналіз і управління
ОП магістра
ОП бакалавра (випускники шкіл)

Викладачі