ХАІ
Рижкова Вікторія Василівна • ХАІ
Рижкова Вікторія Василівна card

Рижкова Вікторія Василівна

на факультеті 7

канд. філол. наук, зав. кафедри на кафедрі 703

Резюме викладача

Освіта:

- закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність – англійська мова та література; кваліфікація – філолог, викладач англійської мови, перекладач (1987 р.);

- захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація категорії інтертекстуальності в американському художньому тексті XIX-XX століть» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (2004 р.);

- отримала вчене звання доцента (2006 р.).

- присвоєно звання професор ХАІ (20.05.2015)

- комплексне підвищення кваліфікації через ФПК ХАІ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації: ПК №02066769/000908-23 від 04.07.2023р.;

- науково-педагогічне стажування в онлайн режимі на тему «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» (Венеціанський університет Ка’ Фоскар, м. Венеція (Італія), 24 серпня–02 жовтня 2020; обсяг – 6 кредитів (180 годин).

Наукові інтереси

- авіаційний переклад;

- термінотворення;

- лексикографія;

- крос-культурна комунікація;

- інтертекстуальність.

Громадська діяльність:

- дійсний член громадської організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (2019)

Забезпечення навчальних дисциплін

- «Авіаційна термінологія (базовий курс для студентів-лінгвістів)»;

- «Вступ до перекладознавства»;

- «Основи наукових досліджень» (курсова робота – теоретичний курс);

- Гуманітарний курс за вибором «Англійська для подорожей та співлкування»;

- Гуманітарний курс за вибором «Переклад англомовних технічних текстів (професійна діяльність широкого спектру) (Technical English)»

- комп'ютерно-перекладацька практика (3 курс);

- переддипломна практика (магістри);

- постійне керівництво дипломними проектами спеціальності.

Навчально-методичні посібники, підручники:

1. Ryzhkova V.V. Fundamentals of Aerospace Engineering [Навчальне видання] / V. V. Ryzhkova. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харк. авиац. ин-т», 2018. – 109 с.

2. Рижкова В. В. Навчальний (розширений) англійсько-український словник до підручника New Round-Up. Частина 1 / В. В. Рижкова, В. В. Кравчук. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харк. авиац. ин-т», 2018. – 115 с.

3. Рижкова В.В., Кіріленко О.Г. Прикладна лінгвістика. Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи магістра. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2020. – 78 с.

4. Рижкова В.В. Вступ до перекладознавства. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика». – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2020. – 45с.

5. Рижкова В.В., Коршунова І.М., Черкащенко І.С. Tutorial for individual study of the second year students-linguists for the coursebook "OutcomesUpper-Intermediate". – Харків: Нац. аерокосм. ун-т, 2021. – 72 с.

Публікації:

1. Ryzhkova, V.V. Oral topics exercises (English) for 1st year students of language specialties. Part 2[Text] / V. V. Ryzhkova, O. V. Kudoyarova, V. V. Kravchuk. – Kharkiv: NationalAerospaceUniversity “KharkivAviation Institute”, 2015. – 109 p.

2. Курс лекцій з лінгвістики тексту: Курс лекцій для студ. гуманні. фак. вищ. навч. закладів / В.В. Рижкова, М.Л. Ільченко,– Х .: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авиац. ін-т», 2015. – 95с.

3. Рыжкова В. В. Английский для IТ-специалистов [Текст] : учебное пособие для изучающий английский язык IТ -специалистов / В.В Рыжкова, О. В. Ку-доярова, Е. Г. Кириленко, В. Ю. Галкина, Ю. А. Остроушко – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харк. авиац. ин-т», 2017. – 109 с.

4. Рижкова В. В. Навчальний (розширений) англійсько-український словник до підручника New Round-Up. Частина 1 / В. В. Рижкова, В. В. Кравчук. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харк. авиац. ин-т», 2018. – 115 с.

5. Ryzhkova V.V. Fundamentals of Aerospace Engineering [Навчальне видання] / V. V. Ryzhkova. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харк. авиац. ин-т», 2018. – 109 с.

6. Рижкова В.В., Білецька К.А. Культурологічні особливості обробки лексикографічних даних: лакунарність в англ. та укр. мовах у галузі освіти // Papers of the 5th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions” (Feb 28,2019). – Stuttgart, Germany. – P. 371–383.

7. Рижкова В.В. Застосування мультимедійних засобів у викладанні англ. мови здобувачам вищої освіти мовних спеціальностей. .– Матеріали IX Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді» (Харків, 16.12.19р). – Х.: ХАІ, 2019. – С.73–75.

8. Рижкова В.В., Кіріленко О.Г. Прикладна лінгвістика. Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи магістра. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2020. – 78 с.

9. Рижкова В.В.Вступ до перекладознавства. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика». – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2020. – 45 с.

10. Рижкова В.В. Аналіз тематичної англомовної лексики як підхід до поповнення та деталізації у запам’ятовуванні великого лексичного масиву здобувачами-філологами // Матр-ли XI Міжвуз. наук-практич. семінару «Актуальні питання сучасного соціогуман. знання» (Харків, 05.02.20). –Х.: ХАІ, 2020. – Вип. 11. – С. 73–75.

11. Рижкова В.В., Олійник М.М. Компонентний аналіз як складова системного вивчення англомовної авіац. Термінології // The 13th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”(Sept 2-4, 2020). – Canada: Vancouver: Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2020. – P. 281–285.

12. Ryzhkova V. Multimedia Resources as a Means of Teaching English Grammar to the Students of the Applied Linguistics Specialty // Organization of educational process in the field of philological sciences in Ukraine and EU countries (Aug 24-Oct 02, 2020). – Italy. Venice: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. –P.143–146.

13. Ryzhkova V., Vambol Oleksii O., Vambol Olena O. Structural Analysis of the Terminological Base in the Fields of Radiocommunication and Gps-Soft // The 9th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations” (November 15-17, 2020). – SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2020. – P. 274–277. ISBN 978-91-87224-07-2.

14. Рижкова В.В., Коршунова І.М., Черкащенко І.С. Tutorial for individual study of the second year students-linguists for the coursebook "OutcomesUpper-Intermediate". – Харків: Нац. аерокосм. ун-т, 2021. – 72 с.

15. Рижкова В.В. Особливості терміна в межах перекладу науково-технічних текстів // The ХIХ International Scientific and Practical Conference «Modern problems in science», May 17 – 20, 2022, Vancouver, Canada. – С. 657–660. ISBN – 979-8-88680-827-8 DOI – 10.46299/ISG.2022.1.19

16. Рижкова В.В. Застосування корпусів текстів у дослідженні складних прикметників англійської мови // International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. – 328–331 (452 p.)

17. Рижкова В.В. Екстралінгвістичні знання у перекладі українською мовою: географія / В.В. Рижкова // Матеріали міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, 22–23 червня, 2023, м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща. – Сімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія : Соціальні та гуманітарні науки. – С. 106–108. ISSN 2522-963X

Статті:

Scopus,Web of Science:

1. Ryzhkova V., Kіrіlenko O., Rybalko L., Koteliukh M. Experience in Evaluating the Educational Results Obtained by Students Carrying out an Educational Group Project//Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională.–Vol. 12, Issue 2, 2020.–P.311–334(Covered in:Web of Science;Google Scholar;Index Copernicus); https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/280

2. Ryzhkova V. Possibilities of Computer Lexicography in Compiling Highly Specialized Terminological Printed and Electronic Dictionaries (Field of Aviation Engineering)// Ivannikov Memorial Workshop Proceedings (IVMEM 2020). – Orel, Russia, 2020 (25-26 September 2020).–P.46–49 (Covered in: IEEE Xplore Digital Library in Web of Science and Scopus); DOI 10.1109/IVMEM51402.2020.00013

3. Рижкова В.В., БілецькаК.А. Реалізація епіграфом міжтекстової взаємодії // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2017. – Вип. 29. – С.83–85.

4. Рижкова В.В., Кравчук В.В., Крутін О.З. Можливості комп’ютерної лексикографії в укладанні термінологічних друкованих та електронних словників вузької спеціалізації (галузь авіаційного двигунобудування) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2018. – Вип. 32. Т.2. – С. 175–178.

5. Рижкова В.В. Проблема моно- та поліеквівалентості термінів у вузькогалузевих текстах авіаційного спрямування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2018. – Вип. 36. Т.2. – С.141–144.

6. Рижкова В.В., БілецькаК.А. Створення електронного ресурсу для засвоєння англомовної термінологічної лексики у галузі освіти // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Сер. Філологія (Науковий журнал. – Випуск 5 (73). – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2019. – С. 255–258.

7. Рижкова В.В. Застосування сучасних інформаційних технологій з метою оптимізації процесу навчання технічним спеціальностям в умовах полікультурного спілкування в українському освітньому просторі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2019. – Вип. 40. Т.3. – С.136–139.

8. Рижкова В.В., Медведь О.В. До уточнення параметрів термінологічної системності в прикладному термінознавстві // Збірник наукових праць «Гуманітарний часопис». – Х.: «Харк. авіац. ін-т», 2019.–№4.–С.118–123.

9. Рижкова В.В., Гелетка М.Л. Порівняльний аналіз функціонально-структурної організації сучасних електронних перекладних термінологічних словників (на прикладі галузі авіабудування) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 50. – С. 159–166. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/50-24

10. Рижкова В.В., Шеїн І.О. Українська авіаційна термінологія: проблеми машинного перекладу // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 54. – С. 167–173. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-2-25 (ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online))

Монографії:

1. Рыжкова В.В. Интертекстуальность в диалогическом пространстве англоязычного художественного текста [монография] / В.В. Рыжкова, В.А. Самохина. – Х. : Нац. аерокосмічний університет «ХАІ», 2017. –– 168 с.

2. Рижкова В.В. Протиставлення як стратегія сугестивного впливу в американському електоральному дискурсі (Antithesis as a strategy of suggestive impact in american electoral discourse) [колектив.монография] / М.Л. Гелетка, В.В. Рижкова // New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and Eu Countries: Monograph. – Riga, Latvia, 2019. – Izdevniecība “Baltija Publishing” Valdeķu iela 62 - 156, Rīga, LV-1058, 2019. – P. 73–93. ISBN: 978-9934-571-78-7 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7

3. Рижкова В.В. Кафедра прикладної лінгвістики [колектив.монографія] / В.В.  Рижкова // Науково-освітні школи Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2020. – С.321–325.

Автор 48 наукових публікацій.

Нагороди:

1. Почесна грамота Виконкому Харківської міської ради (2023 р.)