ХАІ
Медведь Олена Вікторівна • ХАІ
Медведь Олена Вікторівна card

Медведь Олена Вікторівна

на факультеті 7

канд. філол. наук, доцент на кафедрі 703

Резюме викладача

Освіта:

– закінчила Харківський державний університет, спеціальність – українська мова та література; кваліфікація – філолог, викладач англійської мови (1996 р.); Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; спеціальність – філологія, спеціалізація – прикладна лінгвістика; кваліфікація – магістр, філологія, прикладна лінгвістика (2020 р.); 

– захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан)» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (2001 р.);

– отримала вчене звання доцента (2005 р.);

– пройшла комплексне підвищення кваліфікації ФПК ХАІ (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769/000890-23 від 04.07.2023, 6 кредитів, 180 годин);

– пройшла науково-педагогічне стажування «Актуальні зміни та інновації у підготовці сучасних філологів» у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) (сертифікат FSC – 61713 – KSW від 17.10.2021, 6 кредитів, 180 годин). 

Наукові інтереси:

– когнітологія;

– термінознавство;

– українська мова як іноземна;

– теорія та практика редагування.

Забезпечення навчальних дисциплін:

– загальне мовознавство;

– когнітивна лінгвістика;

– практикум з аудіювання;

– зіставна стилістика англійської й української мов;

– редагування перекладів;

– дискурсивна лінгвістика.

Навчально-методичні посібники, підручники:

1. Сучасна українська мова : метод. рекомендації до вивчення курсу для студентів гуманітарного факультету за спеціальністю «Прикладна лінгвістика». Xарків : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2004. 26 с.

2. Контрольні роботи з курсу сучасної української мови : метод. рекомендації для студентів гуманітарного факультету за спеціальністю «Прикладна лінгвістика». Xарків : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2005. 26 с.

3. Культура українського мовлення : метод. рекомендації до написання курсової роботи для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Xарків : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2005.16 с.

4. Політологія та соціологія : навч. посіб. для студентів заочного факультету навчання. Xарків : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2008. 145 с. (у співавт.)

5. Діловодчі та правові засади оформлення заяв студентів у практиці ВНЗ : навч. посіб. / В.М. Павленко, В.В. Воронько, О.В. Медведь, О.В. Наріжна. Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2012. – 80 с. (у співавт.)

6. Аэрокосмический словарь (украинский, русский, английский) : 50 000 терминов, сочетаний, значений / В.А. Богуслаев, В.С. Кривцов, В.Н. Павленко, П.Д. Жеманюк, А.В. Михайлютенко, Н.В. Цепкалова, Е.В. Медведь, А.А. Сидаченко. Запорожье : Издательство МОТОР СИЧ, 2014. 984 с. (у співавт.)

7. Павленко В. М., Степаненко В. М., Медведь О. В. Методичні рекомендації щодо оформлення заяв студентів і навчальних наказів. Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015. 87 с. (у співавт.)

8. Документно-інформаційне забезпечення сучасної професійної комунікації : навч. посіб. / А. Є. Прилуцька, О.О. Карпенко, Н. І. Парафійник, О. В. Медведь : Харків : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2017. 463 с. (у співавт.)

9. Медведь О.В. Стилістика та редагування науково-технічної документації : навч.-метод. посіб. Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2019. 60 с.

Публікації:

1. Медведь О. В. Курси української мови для біженців як чинник інтернаціоналізації лінгвістичної освіти // Духовність як складова української державності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 2019.

2. Медведь О. В. Позамовна зумовленість сутності концепту «термінологія». Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : збірник тез наукових доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р., м. Харків. Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2020. С. 278–279.

3. Kopylov V., Medved O. THE WORLDVIEW OF STUDENT’S YOUTH – TRANSFORMATION OF THE PLACE AND ROLE OF HIGHER EDUCATION IN THE VALUE SYSTEM. Annali d’Italia. Scientific Journal of Italia. Universitа degli Studi di Firenze. 2020. №11.VOL. 3. Р.59–63.

4. Kopylov V., Medved O. Democratization of Cognitive Space – Consequences for Power Демократизація когнітивного простору – наслідки для влади. International independent scientific journal.The Jagiellonian University, Poland. 2020. № 22. VOL. 2. P. 44-47.

5. Копилов В., Медведь О. Онлайн-навчання VS соціалізація молоді. The XVI International Science Conference “Science and society, patterns and of development, March 30 – April 02, 2021, Vienna, Austria. 276 p. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. ISBN 978-1-63848-672-5. P. 193-197.

6. Крапива Ю., Медведь О. Використання фемінітивів за фахом або родом занять в українських медіатекстах. International scientific and practical conference «Philological sciences and translation studies: European potential»conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek : «Baltija Publishing», 2021. P. 269-274.

7. Медведь О.В. Стильова ідентифікація текстів «нефікційної літератури» в сучасному мовознавстві. International scientific conference «Philological sciences and translation studies: European potential» : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. С. 29-31.

Статті::

1. Кучер О. М., Медведь О. В. До проблеми впорядкування богословської термінології в освітньому процесі // Гуманітарний часопис. Харків, 2019. ІІІ. С. 61–70.

2. Медведь О. В., Рижкова В. В. До уточнення параметрів термінологічної системності в прикладному термінознавстві. Гуманітарний часопис. Харків, 2019. ІV. С.118–123.

3. Медведь О. В., Рижкова В. В. Особливості укладання електронних словників до навчальних курсів. VI Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі» : зб. наук. праць. Одеса, 2020.

4. Медведь О. В. Візуальна ілюстративність як атрибутивна ознака електронного термінологічного словника. Закарпатські філологічні студії. 2021. № 17. С. 30-34.

5. Медведь О.В. Рецепція логічних понять у теоретичному підґрунті класичного термінознавства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71) № 5 Ч. 1 2021. С. 38-43.

6. Гавриш І. П., Коновченко О. В., Медведь О. В. «Основи професійної україномовної комунікації» як навчальна дисципліна в сучасному закладі вищої освіти. Закарпатські філологічні студії. 2021. № 18. С. 31-354.

7. Крапива Ю. В., Медведь О. В. Укладання словника фальшивих друзів перекладача для пари мов «англійська – українська». Закарпатські філологічні студії. 2021. № 19.

8. Медведь О. В. Напрацювання мовознавчих підходів до вивчення сучасної нефікційної прози. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т. 34 (73) № 3, 2023. С. 49-52.

Монографії::

Медведь О. В. Теоретичні концепти «термінологія», «термін», «терміносистема» як вихідні поняття сучасного прикладного термінознавства // Прикладна лінгвістика: актуальні напрями досліджень : монографія / М.Л. Гелетка, І. М. Коршунова, А. С. Мазурова, О. В. Медведь, О. А. Міщенко, В. В. Рижкова, М. І. Федоренко, О. В. Фещенко ; за заг. ред. О. А. Міщенко, В. В. Рижкової. Харків : «Факт», 2021. С. 29-63.

Нагороди:

Диплом ХІІ обласного конкурсу «Вища школа – кращі імена» (2010 р.), грамоти Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2011 р., 2014 р.), подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.), грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.).