ХАІ
Кулікова Оксана Володимирівна • ХАІ
Кулікова Оксана Володимирівна card

Кулікова Оксана Володимирівна

на факультеті 7

канд. філол. наук, старший викладач на кафедрі 703

Резюме викладача

Освіта:

- закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та англійська мова» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури та англійської мови (1998);

- захистила дисертацію за темою «Традиції українського бароко у творах Тараса Шевченка» за спеціальністю 10.01.01 – українська література (2013);

- пройшла підвищення кваліфікації: STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти в умовах війни. Навчальне навантаження 180 годин – 6 кредитів ЄКТС. Свідоцтво  WADV-101042-PSI від 20.11.2022;

- пройшла науково-педагогічне стажування «Сучасні методи викладання філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах» Куявський Університет, м. Вроцлав, Польща (29 травня- 9 липня 2023). Сертифікат № FSI-290909-KSW 09.07.2023 (180 годин).

Громадська діяльність

- дійсний член громадської організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (2022)

Наукові інтереси

- методика викладання англійської мови;

- українське літературне бароко та його зв’язки з більш пізнішою літературною традицією;

- англійська мова професійного спрямування.

Забезпечення навчальних дисциплін

- «Англійська мова. Практика мова»;

- «Англійська мова. Граматика»;

- «Англійська мова професійного спрямування».

Навчально-методичні посібники, підручники:

1. Енциклопедичний тлумачний словник з фармації : українсько-латинсько-російсько-англійський : Навчальний .посібник для студентів вищих навчальних закладів / [уклад.: А.А. Котвіцька., І.М. Перцев, Є.І.Світлична., О.А. Рубан., М.В. Шалавка., В.Д. Рибачук,. О.В.Кулікова та ін. ]; за ред. проф. А.Котвіцької. Харків : Золоті Сторінки, 2019. – 824 с.

2. Лексичний мінімум для підготовки до складання іспиту КРОК англійською мовою. Для студентів 1-3 курсів медичних та стоматологічного факультетів / Упоряд. О.В. Кулікова, І.К. Козка. – Харків: ХНМУ, 2018. – 36 стор., англійською та українською мовами.

3. English for International Exams. Learning guide for practical classes / Kulikova O.V, Yukhno N.V, I.O. Hetmanets. Kharkiv: Kharkiv National Medical University, 2023. 56 p.

4. Розширений словник до підручника «A Way to Success, Year 1» [Електронний ресурс] : навч. посіб. до самост. роботи студентів. Ч.1 / В. В.Рижкова, О. В. Кулікова, В. В. Кравчук. – Харків : Нац. аерокосм.ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2023. – 213 с.

5. Тестові завдання до підручника «A Way to Success, Year 1» [Електронний ресурс] : навч. посіб. до самост. роботи студентів / О. В. Кулікова, О. В. Медведь, В. В. Рижкова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім.М. Є.  Жуковського  «Харків. авіац. ін-т»,  2023. – 88 с.

Статті:

Scopus, Web of Science:

1. Savelieva E.V., Vladimirova I.M., Kulikova O.V., Tishakova T.S., Butko Ya.O. The Study of Neuromediatory Action of the Combined Drug “Memofit” under Chronic Immobilization Stress // E.V. Savelieva, I.M.Vladimirova, O.V. Kulikova, T.S. Tishakova, Ya. O. Butko / Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic Kazakhstan. ISSN 1991-3494 Volume 1, Number 377 (2019) 253-259.  https: // doi/ rg/10/32014/2019/2518-1467.22.

2. Yuliia Maslii, Liudmyla Garmanchuk, Olena Ruban, Olha Pavliuk, Taisa Dovbynchuk, Rymma Yeromenko, Oksana Kulikova. Preclinical study of anty/proliferative effects of ascorbic acid in combination with lysozyme hydrochloride on cultured cells // Azerbaijan pharmaceutical and pharmacotherapy journal / 21 (2):70-79, 2021 / ISSN 1994-1951. DOR: 20.1001.1. 19941951.2021.21.2.10.9. – P. 70-79.

Публікації:

1. Kulikova O.V. Some Methods of Work with Internet Resources at Foreign Languages Classes // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій 215-й річниці від дня заснування ХНМУ (Харків, 17 квітня 2019 року). – Харків : ХНМУ, 2019. – С. 95–99.

2. Kulikova O. V. The Use of Internet Technologies at Foreign Languages Teaching // Новітні технології у викладанні мов студентам-іноземцям : Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару (Харків, 28 лютого - 1 березня, 2019 року). – Харків : ХНАДУ, 2019. – С. 95–99.

3. Kulikova O. V., Kozka I.K. The Use of Professionally-oriented Video Materials in the Course of Foreign Languages Teaching // Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах. – Харків : ХНМУ, 2019. – С. 95–99.

4. Kulikova O. V. Sociocultural Competencies of Students at Foreign Languages Classes and the Use of Intercultural Misunderstanding // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів : тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2019. – С. 187–190. ISBN 978-617-7675-00-7

5. Kulikova O.V. Role Playing in the Interactive Phonetic Exercises for Language Competencies Forming in Foreign Languages Mastering // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у навчальних закладах : матеріали міжнародного науково-методичного семінару (Харків, 22 січня 2020 р.). – Харків : ХНАДУ, 2020. – С. 50–54.

6. Kulikova O.V. Advantages and disadvantages of distant learning / Актуальні проблеми викладання іноземних мов у навчальних закладах : матеріали міжнародного науково-методичного семінару (Харків, 22 січня 2021 р.). – Харків : ХНАДУ, 2021. – C.80–83.

7. Kulikova O.V. Development of inborn ability to perceive foreign speech at listening comprehension practice // Розвиток науки та техніки : виклики сучасності. CXVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Вінниця, 23 січня 2023 року). – С. 32–36.

8. Kulikova O.V. The importance of student individual activities organization during the course of training of future specialists in the field of applied linguistics // Scientific and pedagogical internship «Modern methods of teaching philological disciplines in higher educational institutions» : Internship proceedings, May 29 – July 9, 2023. – Wloclawek, 2023. – P.32–35.

9. Кулікова О.В. Українське літературне бароко та його вплив на пізнішу літературну традицію: теорія питання / О.В. Кулікова, М.Л. Гелетка // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал Ужгородського національного університету. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 26, Т. 1. – С. 285–290. УДК [821.161.2: 7.034.7] DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.26.1.54