ХАІ
Гелетка Маргарита Леонідівна • ХАІ
Гелетка Маргарита Леонідівна card

Гелетка Маргарита Леонідівна

на факультеті 7

канд. філол. наук, доцент на кафедрі 703

Резюме викладача

Освіта:

- закінчила Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», гуманітарний факультет, кафедра прикладної лінгвістики; кваліфікація – спеціаліст з інформатики, лінгвістики та перекладу (2008 р.);

- захистила кандидатську дисертацію на тему «Гендерна специфіка стратегій комунікативного домінування в американських передвиборчих теледебатах» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (2014 р.);

- склала кембріджський іспит на оцінку знання англійської мови FCE (Cambridge English:First) (2016 р.);

- комплексне підвищення кваліфікації через ФПК ХАІ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації: №02066769/000859-23 від 04.07.2023 р.;

- науково-педагогічне стажування в онлайн режимі на тему «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» (Куявський університет, м. Влоцлавек (Республіка Польща), 24 липня –11 вересня 2020; обсяг – 6 кредитів (180 годин).

Наукові інтереси

- методика викладання іноземної мови

- прикладна лінгвістика

- перекладознавство

- нейропсихологія та дефектологія

- особливості міжкультурної комунікації

- лінгвораїнознавство

- граматичні аспекти англомовного науково-технічного тексту

- термінознавство

- лексикологія

Громадська діяльність:

- дійсний член громадської організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (2022)

Забезпечення навчальних дисциплін

- основи прикладної лінгвістики;

- теорія і практика перекладу;

- термінознавство;

- лінгвокраїнознавство;

- cучасні інформаційні технології у перекладі.

Навчально-методичні посібники, підручники:

1. Гелетка М.Л. Практикум з граматики англійської мови для студентів 1-го курсу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Фещенко, М. Л. Гелетка, А. С. Мазурова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2022. – 112 с.

2. Digital world (Intensive Speaking Trainer) [Electronic resource]: a compendium of speaking topics / M. L. Heletka, V. V. Kravchuk. – Kharkiv : National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», 2023. – 57 p.

Публікації:

1. Ільченко М.Л. Translation of extended subjects from Ukr. into Eng. / М.Л. Ільченко // Мате. VIІI Регіон. науково-практ. Конф. "Актуальні проблеми прикл. лінгвістики очима наукової молоді". Харків, 6 грудня 2018 р. : Тези доп. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ.», 2018.– С.4–6.

2. Ільченко М.Л. Явище паронімії в укр. і англ. мовах (перекладацький і психолінгв. аспекти) / М.Л. Ільченко // Intern. Scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage”:Conference proceedings, Dec. 21–22, 2018. Baia Mare:Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – P.164.

3. Ільченко М.Л. Бізнес-моделювання на основі фреймового підходу /
М.Л. Ильченко // Papers of the 5th International Scientific Conference«Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”(Feb. 28, 2019). – Stuttgart, Germany. – Pp. 294–298 (994 p.).

4. Ilchenko M.L.Additional Exercises for Translation of Scientific and Technical Texts (English-Ukrainian and Ukrainian-English Translation) / M. L. Ilchenko. – Kharkiv : National Aerospace University “KhAI”, 2019. – 42 p.

5. Ilchenko M. L. FCE Use of English. Training Tests / I.S. Cherkashchenko, M.L.Ilchenko, O.I. Shkrabachenko. – Kharkiv : National Aerospace University “KhAI”, 2019. – 40 p.

6. Heletka, M. L. A course of lectures on English-speaking studies [Electronic Resource]: a compendium of lectures / M. L. Heletka. – Kharkiv : National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, 2020. – 99 p.

Статті:

Copernicus:

1. Ільченко М.Л. Реалізація стратегії емоційної аргументації на синтаксичному рівні в американських передвиборчих теледебатах / М.Л. Ільченко, В.В.Рижкова//Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія». – 2016. – Вип. 82. – С. 17–22.

2. Ільченко М.Л. Особливості функціонування концепту колір у англомовному і українському рекламному інтернет-дискурсі / М.Л. Ільченко, К.А. Білецька // Гуманітарний часопис. – 2017. - № 3. – С.86–93. ISSN 2073-803X (включений до міжнародних бібліометричних та наукометричних баз даних: Index Copernicus (ICV 2016: 62,10); Google Scholar (бібліометричні показники – quot. = 370 / h = 6 / i10 = 2).

3. Гелетка М.Л. (Ільченко М.Л.) Укладання трьохмовного словника-довідника на основі навчальних текстів у галузі авіабудування для студентів-іноземців / В.О. Рибак, М. Л. Ільченко // Гуманітарний часопис. – 2018. – № 2. – С. 128–136.

4. Гелетка М.Л. Фактори впливу на якість перекладу текстових жанрів англомовного наукового дискурсу в галузі авіа- і ракетобудування (на матеріалі щотижневика «Авіейшн уік енд спейс текнолоджи» / М.Л. Гелетка, В.В. Кравчук // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія:Філологія. Соціальні комунікації. – 2020.–Том 32(70).– №1(2020).– Ч 3. – С. 93–98(включений до міжнародних бібліометричних та наукометричних баз даних: Index Copernicus (Республіка Польща)

5. Гелетка М.Л., Рижкова В.В. Порівняльний аналіз функціонально-структурної організації сучасних електронних перекладних термінологічних словників (на прикладі галузі авіабудування) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 50. – С. 159–166. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/50-24

6. Гелетка М.Л. Особливості відтворення англійських запозичених термінів-неологізмів в українській мові Гелетка М.Л., Кравчук В.В. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного уні-верситету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 54. – Том 1. – С. 182–188. УДК 811.111’276:004:621.45

7. Heletka M. The ontology of metaphors in aerospace technology discourse (Case Study: Aviation Week and Space Technology Journal) / M. Heletka, Y. Levin // Актуальні питання гуманітарних наук: між-вузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного уні-верситету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 59. – С. 158–165. UDC 811.111’276:004:621.45 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/59-1-24

8. Гелетка М.Л. Українське літературне бароко та його вплив на пізнішу літературну традицію: теорія питання / О. В. Кулікова, М. Л. Гелетка // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал Ужгородського національного університету. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 26, Т. 1. – С. 285–290. УДК [821.161.2: 7.034.7] DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.26.1.54

Монографії:

1. Гелетка М.Л. Протиставлення як стратегія сугестивного впливу в американському електоральному дискурсі (Antithesis as a strategy of suggestive impact in american electoral discourse) [колектив.монография] / М.Л. Гелетка, В.В. Рижкова // New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and Eu Countries: Monograph. – Riga, Latvia, 2019. – Izdevniecība “Baltija Publishing” Valdeķu iela 62 - 156, Rīga, LV-1058, 2019. – P. 73–93. ISBN: 978-9934-571-78-7 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7

2. Heletka Marharyta, Cherkashchenko Iryna, Kravchuk Valentyna BUSINESS MODEL AS A SUBJECT FOR LINGUAL AND COGNITIVE ANALYSIS / Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect : collective monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – p. 217–236.

3. Гелетка М.Л. Прикладна лінгвістика. Актуальні напрями досліджень [колективна монографія] / М. Л. Гелетка, І. М. Коршунова, А. С. Мазурова, О. В. Медведь, О. А. Міщенко, В. В. Рижкова, М. І. Федоренко, О. В. Фещенко. – Х. : Факт, 2021. 216 с. (авторські сторінки: С. 89–91).

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

- Член організаційного комітету I Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції для студентів та наукової молоді «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді», 25.11.2021 (Наказ ХАІ №400 від 18.11.21). Співорганізатори конференції від зарубіжних країн: Sylhet International University (Bangladesh), Notre Dame College (Bangladesh), GEIST Global (Nepal), Nanoi National University of Education (Vietnam), Adamas University (India), Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University;

- Член організаційного комітету міжнародної он-лайн конференції «Лідерство та інновації в українському освітньому просторі під час пандемії», 20.11.2020 (Співорганізатори конференції від зарубіжних країн: GLOBAL EDUCATORS